ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์: กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องสร้างสมดุล ไม่ขวางการพัฒนา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2011

ภาคประชาสังคมเตือนกรมทรัพย์สินทางปัญญา รักษาสมดุลผลประโยชน์ทุกฝ่าย อย่าลืมผลประโยชน์สาธารณะ ชี้อิสระในการทำงาน หมายรวมถึงอิสระจากนักการเมือง โลกทัศน์คับแคบของระบบราชการ และผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนด้วย